logo
Home / Privacy Policy

Privacy Policy

Het Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die uitgevoerd worden door GoodLife Pharma met geregistreerde zetel op Rue François Massart 27, 1450 Chastre, België onder het KBO nummer BE0845.590.372 (hierna ‘GoodLife Pharma’, ‘wij’ of ‘ons’).

GoodLife Pharma fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens en in deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor elke verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens die zij bekomt via verschillende kanalen zoals via de Website http://www.goodlifepharma.be, of via onze medewerkers, of via derde partijen die u heeft toegelaten om uw persoonsgegevens te bewaren, verwerken en verdelen.

Het Privacybeleid beschrijft welke verschillende elementen van uw persoonsgegevens zullen worden verzameld, voor welke doelen deze worden verzameld, elke uitwisseling van deze gegevens met derde partijen, uw rechten als betrokkene en de genomen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Goodlife Pharma verzamelt persoonsgegevens via verschillende kanalen.

Wanneer u de Website bezoekt, zal GoodLife Pharma de volgende persoonsgegevens verzamelen:

Gegevens kunnen door u enkel op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij zullen uw gegevens enkel gebruiken voor marketing doeleinden nadat u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. U kunt steeds uw gegeven toestemming intrekken. (zie Sectie 4.3.).

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer u gebruik maakt van onze contactvoorzieningen, zoals de helpdesk dienst die verbonden is met de GoodLife Pharma, dat uw berichten (stem, tekst, etc.) en andere gerelateerde technische informatie (zoals de herkomst van de communicatie, de tijd en duur van de communicatie, de beweerde identiteiten van de deelnemers) kunnen worden opgenomen en bewaard voor een periode van maximum 1 maand. Deze periode laat ons ons toe om de effectiviteit en de prestaties van onze contactvoorzieningen te evalueren, alsook om elke poging van onrechtmatig gebruik van onze contactvoorzieningen aan te pakken.

Als onze ploegen op de baan u contacteren, gelieve rekening mee te houden dat bezoekrapporten zullen ingevuld worden in ons Customer Relation Management (CRM) door onze vertegenwoordigers. Deze rapporten zullen uw identificatiegegevens bevatten (zoals uw naam, uw specialiteit, uw functie, uw bezoekadres) en ook de bezoeksdatum, en informaties die betrekking hebben tot de producten die werden voorgesteld. Als er medische stalen worden achtergelaten worden die ook gerapporteerd volgens de bepalingen opgenomen in de wet rond medische stalen.


2. CHOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u werden verstrekt :


Houd er rekening mee dat wij uw gegevens gedurende 2 jaar verwerken, te rekenen vanaf de datum dat deze gegevens aanvankelijk werden verzameld. In het geval uw gegevens verzamelt werd om het werk van onze afgevaardigden op de baan te organiseren gedurende 2 jaar na de laatste contactdatum met één van onze vertegenwoordigers. Uw gegevens worden bewaard voor een periode van maximum tien jaar voor bewijsgerelateerde doeleinden. In het geval van informatie rond stalen afgiften worden de informatie bewaard zolang het voorzien is door de wetgever (7 jaren). Indien wij uw gegevens verwerken voor andere doeleinden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld via een bijzondere aankondiging.


3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ DELEN

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in dit Privacybeleid of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij mogen persoonsgegevens delen met verbonden entiteiten of met derde partijen die, voor onze rekening aan gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in dit Privacybeleid. Wij vereisen van deze gegevensverwerkers dat zij de privacy en de veiligheid waarborgen van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: (i) wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, (ii) wanneer rechtshandhavingsautoriteiten of andere overheidsambtenaren ons daartoe verplichten, (iii) wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om de lichamelijke integriteit of enige financiële schade te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

4. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

4.1. Recht op toegang en verbetering
Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan onder andere door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander identiteitsbewijs) naar privacy@goodlifepharma.be of door een brief te verzenden naar GoodLife Pharma, Rue François Massart 27, 1450 Chastre, België.

Gelieve er rekening mee te houden dat cookies kunnen worden beheerd via uw web browser. Voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen, raadpleeg ons Cookiebeleid.

4.2. Recht om gegevens te wissen
U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart (paspoort of ander bewijs van identiteit) naar privacy@goodlifepharma.be of door een brief te verzenden naar GoodLife Pharma, Rue François Massart 27, 1450 Chastre, België. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal GoodLife Pharma geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens niet meer bewaren voor bewijsgerelateerde doeleinden gedurende de voorziene periode van maximum tien jaar.

4.3. Recht op verzet
Wanneer u de Website bezoekt zult u worden verzocht om in te stemmen met bepaalde vormen van gegevensverwerking. U heeft het recht om uw instemming op gelijk welk moment terug in te trekken.

Wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor directe marketing doeleinden, kunt u altijd uw instemming hiervoor terug intrekken. Gelieve ons uw bezwaren te verzenden, met een kopie van uw identiteitskaart (paspoort of enig ander identiteitsbewijs) naar privacy@goodlifepharma.be of door een brief te verzenden naar GoodLife Pharma, Rue François Massart 27, 1450 Chastre, België.

Het intrekken van uw instemming zal er niet toe bijdragen dat de eerdere verwerking van gegevens ongeldig wordt. Daarnaast kan een intrekking van uw toestemming ook een impact hebben op het vlotte verdere gebruik van de Website. GoodLife Pharma kan haar diensten niet optimaal leveren zonder de noodzakelijke elementen van uw persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: www.privacycommission.be).


5. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij beschikken over doeltreffende technische, organisatorische en fysieke waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde of onrechtmatige vernietiging, ongewenst verlies, onbevoegde wijziging, bekendmaking of toegang, tegen misbruik en enige andere onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

De genomen veiligheidsmaatregelen variëren naargelang het type van gegevens dat werd verwerkt en hoe deze werden verzameld en/of bewaard. Wanneer u online bepaalde persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij de Secure Socket Layer (SSL) technologie die voldoet aan de industriële norm voor encryptie op het internet. Deze technologie beschermt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat zij alle gegevens die van uw computer worden verstuurd naar onze server, ontoegankelijk maakt. Wij gebruiken ook digitale certificaten om u ervan te verzekeren dat u verbonden bent met beveiligde kanalen.

Houd er rekening mee dat gebruiks-logs voor een periode van tien jaar mogen worden bewaard vanaf de laatste keer dat u zich heeft ingelogd op de Website.


6. GEGEVENSOVERDRACHT

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Unie verstuurd, noch op een andere manier overgedragen die hierboven niet werd uitgelegd.

GoodLife pharma gebruikt ook de lijst van landen die door de Europese Commissie beschouwd worden als landen met een adequate beschermingsniveau om te bepalen of uw toestemming nodig is om uw persoonsgegevens over te dragen naar die landen of naar internationale organisatie.

In het geval wij uw persoonsgegevens zouden moeten overdragen aan landen buiten de Europese Unie gaat GoodLife pharma altijd eerst uw formele toestemming vragen om het te doen.


7. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Het Privacybeleid kan op geregelde tijdstippen worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen in onze privacyaanpak. Wij zullen een duidelijke aankondiging plaatsen op onze Website om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en bovenaan deze aankondiging zal kenbaar worden gemaakt op welke datum het Privacybeleid het laatst werd gewijzigd


8. CONTACT OPNEMEN

Indien u verdere vragen of heeft over dit Privacybeleid, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:
Goodlife Pharma
Rue François Massart 27,
1450 Chastre,
België
Tel : + 32 497 58 33 06
privacy@goodlifepharma.be